S.C. 8000 Plus Design Solutions S.R.L. în calitate de Beneficiar, implementează proiectul Diversificarea activității S.C. 8000 Plus Design Solutions S.R.L. în domeniul realizării software-ului la comandă”, cod MySMIS 124279, finanțat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2 ”Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici și mijlocii”, Prioritatea de investiţii 2.2 A ITI “Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor”.

Perioada de implementare a proiectului este de 29 luni, respectiv între data 17.05.2018 și data 30.09.2020, aceasta cuprinzând și perioada de desfășurare a activităților proiectului înainte de semnarea Contractului de Finanțare.

Contractul de finanțare nr. 4931/19.11.2019 a fost încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice în calitate de Autoritate de Management și cu Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud – Est, în calitate de Organism Intermediar.

Valoarea totală a proiectului este de 6.679.623,68 lei din care: valoarea eligibilă nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regională – 3.363.939,80 lei, valoarea eligibilă nerambursabilă din Bugetul naţional – 593.636,43 lei, valoarea neeligibilă inclusiv TVA aferentă valorii totale a proiectului – 1.068.494,54 lei.

Obiectivul general al proiectului îl constituie îmbunătățirea competitivității economice prin creșterea productivității muncii la S.C. 8000 PLUS Design Solutions S.R.L. în sectorul competitiv TIC identificat în Strategia Națională pentru Competitivitate.

Proiectul contribuie la realizarea:

 • obiectivelor Programului Operațional Regional 2014 -2020 prin creșterea competitivității economice a societăților din sectorul TIC care contribuie la îmbunătățirea condițiilor de viață ale comunităților locale și regionale din Regiunea Sud- Est prin utilizarea resurselor umane ca potențial endogen al regiunii, prin servicii de scriere (programarea) și testare a algoritmilor pentru inteligență articifială și procesare date de către mașini, cu asigurarea principiilor dezvoltării sustenabile, utilizarea eficientă a resuselor și valorificarea potențialului de inovare și de asimilare a progresului tehnologic.
 • priorităților strategice din perioada 2014-2020 ale Strategiei Naționale pentru Competitivitate: Prioritatea 4 “Promovarea celor 10 sectoare de viitor” în sectorul care identifică domeniul de specializare TIC cu un rol economic important și cu influență asupra ocupării, în urma implementării proiectului, societatea își va crea o unitate nouă
 • obiectivelor Strategiei Europa 2020 prin:
 • Creștere economică inteligentă: în urma implementării proiectului S.C. 8000 PLUS Design Solutions S.R.L. vizează obținerea unor rezultate superioare celor precedente, atât calitative cât și cantitative, prin consolidarea capacității competitive a societății și prin inovarea/diversificarea de serviciu și proces în cadrul societății, rezultată în urma crearii unei noi unități de prestare a serviciului în scopul demarării unei noi activități economice.
 • Creștere economică durabilă: prin proiect se realizează satisfacerea nevoilor prezentului fără a compromite posibilitatea generațiilor viitoare de a-și satisface propriile nevoi, printr-o utilizare judicioasa atât a materialelor, cât și a resurselor naturale minime utilizate.
 • Achiziționarea de echipamente de ultimă generație asigură pe de o parte un consum redus de resurse, iar pe de altă parte reducerea emisiilor poluante.
 • Creștere economică favorabilă incluziunii: în urma implementării proiectului vor fi create 2 locuri noi de muncă (unul cu normă parțiala și unul cu normă întreagă), având la baza principiul nediscriminării și egalității de șanse

Obiectivele specifice ale proiectului:

 1. Crearea unei unități noi prin dotarea cu active corporale și necorporale a punctului de lucru din Municipiul Tulcea, în scopul demarării unei noi activități economice, respectiv activitatea de realizarea a software-lui la comandă (software orientat client).
 2. Dezvoltarea poziției pe piața internațională a S.C. 8000 PLUS Design Solutions S.R.L. prin participarea la 1 târg internațional în calitate de expozant și prin obținerea certificatelor ISO 14001:2015 și ISO 9001:2015, respectiv obținerea certificatului de proces Green Business.
 3. Crearea a 2 locuri noi de muncă (un angajat cu program normal de lucru și un angajat cu program parțial de muncă), dintre care cel puțin 1 loc de munca va fi pentru persoanele din categoriile defavorizate, până la sfârșitul perioadei de implementare a proiectului.

Rezultatele proiectului:

 • Achiziționarea a 14 active corporale și a 2 active necorporale
 • Participarea la un târg internațional în calitate de expozant, obținerea certificatelor ISO 14001:2015 și ISO 9001:2015 și obținerea certificatului de progres Green Business
 • Crearea a 2 locuri noi de muncă (un angajat cu program normal de lucru și un angajat cu program parțial de muncă), dintre care cel puțin 1 loc de muncă va fi pentru persoanele din categoriile defavorizate

Locația de implementare a proiectului este în Regiunea de Dezvoltare Sud Est, jud. Tulcea, Municipiul Tulcea, str. Isaccei, nr. 73, etajul 1, camerele 1 si 2 (inclusiv anexele 3 si 4).

Informaţii suplimentare se pot obţine la Adrian Fako – Manager proiect și reprezentant legal, telefon: +40 759 624 007, e-mail: [email protected]

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeana, vă invităm să vizitați si www.fonduri-ue.ro

Investim în viitorul tău!
Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regionala
prin Programul Operațional Regional 2014-2020

Continutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României
www.inforegio.ro | facebook.com/inforegio.ro